sözlük

bir ya da birden çok dilde söz dağarcığı elemanlarının kayıt bilgileriyle birlikte düzenlenmiş toplamı

tercih edilen belirtim

nesnel ölçütler kullanılarak diğer eşanlamlılarına göre tercih edilmesi gereken belirtim olarak seçilen belirtim

terminolojik kayıt

bir terminoloji veritabanının sadece tek bir kavrama ilişkin terminoloji verilerini içeren bölümü

terminoloji

uzmanlık alanına ait söz dağarcığı

Bir uzmanlık alanındaki kavramlar ve bunların belirtimlerinin toplamı

eşanlamlılık

Aynı dil içinde aynı kavramı temsil eden adlandırımlar arasındaki ilişki.

ad

biz özel kavramın dilsel adı

sözlük bilimi

söz dağarcığı bilimi

sözlük bilgisi

sözlük bilimi tarafından elde edilen bilgiler temelinde söz dağarcığının düzenli bir şekilde sunulması ve söz dağarcığının sunulma bilgisi

kısa biçim

bir belirtimin ya da adın kısaltılmış biçimi

bağlam

bir belirtimin ya da uzmanlık ifadesinin içinde yer aldığı dilsel ve dil dışı ilişkiler bütünü

özel kavram

Sadece tek bir nesneden soyutlama yoluyla elde edilen kavram.

Örnekler: Satürn, Galata Kulesi

Bakınız:  genel kavram

eşadlılık

bir dilde farklı kavramlar için kullanılan aynı adlandırımlar arasındaki ilişki

sözlükçe

tanım ve açıklamalar içeren sözlük

adlandırım

bir kavramın dilsel ya da başka araçlarla temsil edilmesi

Not:Terminoloji çalışmalarında sembol, formül, belirtim ve ad farklı şeylerdir.

belirtim

bir uzmanlık alanına ait genel kavramın dilsel adı

terim, özel ifade

kavram

bir grup nesnenin ortak özelliklerinin soyutlanması yoluyla oluşturulan düşünce birimi

Not: Kavramlar tek bir dile bağlı değildir; ancak içinde yer aldıkları toplumsal ve kültürel arka planın etkisi altında bulunurlar.

 

eşdeğerlik

aynı kavramın farklı dillerdeki belirtimleri arasındaki ilişki

genel kavram

Birden çok nesneden soyutlama yoluyla elde edilen kavram

Örnekler: gezegen, kule

Karş.: özel kavram